ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสาลิกา ธรรมผาลา
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการกลุ่ม
ที่อยู่ :66/60 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 42100
Telephone :0847893431
Email :pokky1_pokky@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา