ชื่อ - นามสกุล :นางชลีกร สู่สุข
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :พัฒนาครู
ที่อยู่ :439 ม.1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Telephone :0918641297
Email :ck9ck9@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา